TranScan

 

SCAN

סריקת קובץ אינדיזיין (מסטר באנגלית בד"כ) ושליפת הפסקאות לבסיס נתונים.

יצירת ג'וב בבסיס הנתונים לשמירת הפסקאות.

הפרדת סימנים עיצוביים מהטקסט.

 

TRANSLATE

שמירת כל התרגומים שנעשו בעבר ב-Translation Memory בבסיס הנתונים.

הטקסט ב-TM נשמר נקי ללא סימנים עיצוביים.

יצוא לאקסל של הטקסט לתרגום הג'וב הנוכחי, עם סימנים עיצוביים.

יבוא קובץ אקסל עם תרגומים.

 

CREATE

יצירת קובץ אינדיזיין על בסיס המסטר, בשפה שתורגמה.

 

REVISE

סריקת קובץ אינדיזיין מתורגם והוצאה לאקסל של כל המשפטים בקובץ עם עמודת מקור באנגלית, עמודת תרגום ועמודה ריקה לתיקון התרגום.

בקריאת קובץ האקסל התוכנה מעדכנת במקביל את ה-TM ואת קובץ האינדיזיין תוך סימון נוח של הפסקאות שתוקנו לביקורת של הגרפיקאי.

 

תכונות נוספות:

  1. השמטת מספרים, אותיות וסימנים מיוחדים מהתרגום.
  2. אפשרות לסריקת שכבה באינדיזיין ותרגום לשכבה באותו קובץ.
  3. Translation Memoryבענן לגישה בהרשאה מתאימה מכל מקום.
  4. הפניה לעמוד ב-PDF מתוך האקסל שיוצא לתרגום.